Algemene voorwaarden

 ALGEMENE REISVOORWAARDEN 

4WD Travel Club B.V. gevestigd en kantoorhoudend te (3737 BE) Groenekan aan de Koningin Wilhelminaweg 441,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30142791, T. +31(0)346-213029, BTW nr. NL813059574.B03

Begripsbepalingen en toepasselijkheid.

Artikel 1

1.       In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

–        4WD Travel: de besloten vennootschap 4WD Travel Club B.V.

–        De deelnemer: de wederpartij van 4WD Travel die gebruik wenst te maken van de door 4WD Travel aangeboden reizen.

–        De reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij 4WD Travel zich jegens de deelnemer verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten:

A.      vervoer

B.      verblijf

C.       een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.

–        Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd erkende feestdagen.

–        Kantooruren: Maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.30 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

2.      Deze algemene reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten tussen 4WD Travel en een deelnemer.

 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

Artikel 2

1.             De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de deelnemer van het aanbod van 4WD Travel. Na totstandkoming van de reisovereenkomst ontvangt de deelnemer schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.

2.             Het aanbod van 4WD Travel is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Herroeping door 4WD Travel wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen (reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden) respectievelijk zestien (reizen naar overige bestemmingen) kantooruren na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen.

3.             Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden 4WD Travel niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde deelnemer – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

4.             4WD Travel heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimumaantal voor de betreffende reis. 4WD Travel vermeldt het vereiste minimum aantal aanmeldingen duidelijk in de publicatie. De opzegging door 4WD Travel dient uiterlijk 28 dagen voor aanvang van de reis plaats te vinden. De artikelen 10 en 14 zijn niet van toepassing.

Informatieplicht deelnemer

Artikel 3

1.             De deelnemer verstrekt 4WD Travel voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde deelnemers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren in ieder geval een geldig identiteitsbewijs en indien beschikbaar het nummer van zijn mobiele telefoon en emailadres.

2.              Tevens vermeldt de deelnemer bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep deelnemers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door 4WD Travel. Indien hij in deze informatieplicht

tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze deelnemer(s) door 4WD Travel van (verdere) deelname aan de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 2 wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

 

Aanmelder

Artikel 4

1.             Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

2.             Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de deelnemer(s) enerzijds en 4WD Travel anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder.

 

Betaling

Artikel 5

1.              Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een aanbetaling van 25% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. De deelnemer ontvangt vier weken na totstandkoming van de overeenkomst, doch uiterlijk zes weken voor aanvang van de reis, een factuur voor de restant reissom.

2.              Het restant van de reissom dient uiterlijk zes weken voor vertrek volledig te zijn betaald.

3.              Indien de overeenkomst binnen zes weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet de gehele reissom bij het sluiten van de overeenkomst worden voldaan.

4.              Bij niet tijdige betaling is de deelnemer van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door of namens 4WD Travel schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen zeven werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. 4WD Travel heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringskosten verrekend.

Reissom

Artikel 6

1.              De gepubliceerde reissom geldt per persoon en is exclusief brandstofkosten, verzekering, onderhoud en reparatie, tenzij anders aangegeven. In de reissom zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld, al of niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de

deelnemer voor de aangeboden diensten moet betalen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst. Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de deelnemer door 4WD Travel of door derden worden verleend, zoals verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij boeking per reisgezelschap worden geheven en variëren naar gelang de grootte van het reisgezelschap, en reserveringskosten die per verkoopkanaal kunnen variëren.

2.              De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze 4WD Travel bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie.

3.             Zolang niet de gehele reissom is voldaan, heeft 4WD Travel het recht om tot 20 dagen voor de dag van vertrek (bij eigenvervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen.

4WD Travel zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van 4WD Travel kan worden gevergd. 4WD Travel zal de deelnemer aangeven op welke wijze de verlaging is berekend.

4.             In afwijking van het bepaalde in lid 3 zal 4WD Travel na tijdige betaling van de gehele reissom vanaf zes weken voor de dag van vertrek (bij eigenvervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) de reissom niet wijzigen.

5.             In afwijking van het in het vorige lid bepaalde en uitsluitend in geval van onvoorzienbare

verhogingen van verschuldigde belastingen of heffingen, of extreme verhoging van de vervoerskosten kan 4WD Travel tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom verhogen.

6.             De deelnemer heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in de vorige leden af te wijzen. Hij moet – op straffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen drie werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.

7.             Indien de deelnemer de reissomverhoging afwijst, heeft 4WD Travel het recht de overeenkomst op te zeggen. Hij moet – op straffe van verval – binnen zeven werkdagen na ontvangst door de deelnemer van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Alsdan heeft de deelnemer recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden. De artikelen 10, 11 en 14 zijn niet van toepassing.

 

Benodigde documenten

Artikel 7

1.             Om aan de reis deel te kunnen nemen, dient de deelnemer in het bezit te zijn van een geldig paspoort/identiteitsbewijs, rijbewijs, verzekeringspapieren en een geldig kentekenbewijs van de deelnemende auto.

2.             Indien de deelnemer de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij de 4WD Travel heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend of 4WD Travel tekort is geschoten in zijn in het vorige lid bedoelde informatieverplichting.

3.              De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

4.              4WD Travel raadt de deelnemer aan om naast een reisverzekering ook een annuleringsverzekering af te sluiten.

 

Reisbescheiden

Artikel 8

1.             4WD Travel stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit van de deelnemer, tenzij dit redelijkerwijs niet van 4WD Travel kan worden gevergd.

2.              Indien de deelnemer uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij 4WD Travel.

3.              Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen: voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geeft 4WD Travel aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de deelnemer worden gesteld.

4.              Als de deelnemer deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij 4WD Travel.

 

Annulering

Artikel 9

Indien de deelnemer de reisovereenkomst annuleert, is de deelnemer naast eventuele reserveringkosten tevens de volgende annuleringskosten verschuldigd:

–        Bij annulering tot 28 dagen voor aanvang van de reis 25% van de totale reissom;

–        Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de reis 50% van de totale reissom;

–        Bij annulering tot 3 dagen voor aanvang van de reis 75 % van de totale reissom;

–        Bij annulering vanaf 3 dagen voor aanvang van de reis de totale reissom.

 

Opzegging door 4WD Travel

Artikel 10

1.              4WD Travel heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden

2.              Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van 4WD Travel aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3.              Indien de oorzaak van de opzegging aan de deelnemer kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de deelnemer.

4.              Indien de oorzaak van de opzegging aan 4WD Travel kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van 4WD          Travel. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 14.

5.              Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de deelnemer noch aan 4WD Travel kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.

6.              Indien 4WD Travel door de opzegging geld bespaart, heeft de deelnemer voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

7.              Indien 4WD Travel 14 dagen of korter voor vetrek vanwege (negatief) advies uitgegeven door de Rijksoverheid de reis dient te annuleren, wordt er  60% van de reissom in rekening gebracht.

8.              Als de deelnemer 14 dagen voor start van de reis besluit te annuleren omdat er vanuit zijn kant twijfel is over de toestand in het land dan wordt       de volledige reisssom in rekening gebracht.

9.              Indien er tijdens de reis een veranderend advies komt en de deelnemer besluit huiswaarts te keren zal een (naar mogelijkheid) deel van de reis verrekend  worden.

Wijziging door 4WD Travel

Artikel 11

1.              4WD Travel heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Deze deelt hij binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de deelnemer mee, nadat 4WD Travel van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf 10 dagen voor vertrek deelt hij deze binnen 24 uur (1 werkdag) mee.

2.              Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van 4WD Travel aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3.              Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft kan de deelnemer de wijziging(en) afwijzen.

4.              Als de wijziging één of meer niet wezenlijke punten betreft kan de deelnemer de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

5.              Indien 4WD Travel door de wijziging geld bespaart, heeft de deelnemer voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

 

Wijziging van het programma/overmacht

Artikel 12

4WD Travel behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen, c.q. te annuleren ingeval van overmacht, waaronder begrepen weersinvloeden, logistieke omstandigheden, of (overheids) instanties dit vereisen, zulks zonder dat 4WD Travel tot enige vergoeding van de schade gehouden kan worden. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ons kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan onze schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor onze rekening komt. Overmacht schort de betalingsverplichting van de deelnemer niet op.

 

Uitsluiting en beperking aansprakelijkheid

Artikel 13

1.              In geval op een in de reis begrepen dienst een verdrag van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van 4WD Travel dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.

2.              4WD Travel is niet aansprakelijk indien en voor zover de deelnemer zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.

3.              4WD Travel is niet aansprakelijk voor schade aan de auto of uitrusting of schade die door de deelnemer aan een derde wordt toegebracht.

4.              Indien 4WD Travel jegens de deelnemer aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

5.              Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van 4WD Travel voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de deelnemer beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van 4WD Travel. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.

6.              De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van 4WD Travel gelden ook ten behoeve van werknemers van 4WD Travel en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

7.              De deelnemer is verplicht bij aanvang van de reis de aansprakelijkheids- en of vrijwaringsbewijzen te tekenen.

8.              4WD Travel is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door foutief gebruik van de door de gidsen aangeleverde routeboeken.

 

Aansprakelijkheid en overmacht

Artikel 14

1.              4WD Travel is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

2.              Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de deelnemer verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen.

3.              Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is 4WD Travel verplicht de eventuele schade van de deelnemer te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan 4WD Travel is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

A.             de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de

deelnemer; of

B.             de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of

niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is

betrokken; of

C.              de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die 4WD Travel of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of

D.             de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht.

4.              Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

 

Verplichtingen van de deelnemer

Artikel 15

1.              De deelnemer(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van 4WD Travel ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte deelnemer.

2.              De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan 4 WD Travel van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.

3.              Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voorzover de oorzaak van de uitsluiting de deelnemer niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

4.              De deelnemer is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken.

5.              4WD Travel is op geen enkele wijze verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor de gevolgen van het gedrag van de deelnemer, wanneer de deelnemer zich niet aan de verkeersregels houdt, of wanneer de deelnemer op de openbare weg onder invloed van drank of drugs en dergelijke achter het stuur zit.

6.              De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het aangaan van passages. 4WD Travel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor zover de deelnemer zelf besluit bepaalde passages aan te gaan.

 

Rente en incassokosten

Artikel 16

De deelnemer die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens 4WD Travel heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de deelnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk

gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. De wederpartij is over de

verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Artikel 17

1.              Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

2.              Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen betreffende de reisovereenkomst kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.

3.              Alle vorderingsrechten vervallen één jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).